Placeholder image


OCHRONA ŚRODOWISKA W CEiE UKSW


Card image cap
Centrum Ekologii i Ekofilozofii

W październiku 2019 w miejsce dawnego Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW powstała nowa jednostka akademicka Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW. Jednostka ta przejęła wszystkie zadania w zakresie edukacji akademickiej na kierunku Ochrona Środowiska prowadzone dotychczas przez Instytut Ekologii i Bioetyki. Instytut Ekologii i Bioetyki na UKSW realizował badania naukowe i edukację w latach 2002-2019.

Oferta edukacyjna CEiE
Card image cap
Studia dzienne w CEiE na UKSW

Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW przejęło po rozwiązanym Instytucie Ekologii i Bioetyki na UKSW kształcenie na wszystkich dotychczas prowadzonych kierunkach Ochrony Środowiska. W ramach studiów dziennych realizowane są obecnie dwa kierunki studiów o specjalności Ochrona Środowiska jest to Monitoring Środowiska i Technologie Środowiskowe oraz Zarządzanie Środowiskiem i Edukacja Środowiskowa.

Czytaj więcej
Card image cap
Sustainability studies

The studies will provide the interdisciplinary background that is needed to understand many of the complex challenges facing our world, and will equip students with the skills needed to develop solutions to these problems. Sustainability is most commonly defined as meeting the needs of the present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs.

Read more
Card image cap
Laboratoria przyrodnicze

Studia na kierunku Ochrona Środowiska" odbywają się w nowoczesnych laboratoriach. Laboratoria nasze charakteryzują się interdyscyplinarnością oraz daleko idącą innowacyjnością. Wszystkie nasze laboratoria znajdują się w budynku CLNP na Wóycickiego.

Czytaj więcej
Card image cap
Interdyscyplinarne projekty

Na kierunku Ochrona Środowiska realizujemy interdyscyplinarne projekty o charakterze konsultingowym, edukacyjnym. W proces realizacji projektów włączane są kolejne laboratoria przyrodnicze oraz specjaliści z innych instytutów na UKSW.

Czytaj więcej
Card image cap
Konferencje & Seminaria

Nasze konferencje gromadzą wybitnych naukowców i praktyków zajmujących się ochroną środowiska. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi konferencjami organizowanymi w ostatnich latach na UKSW oraz planowanymi w najbliższym czasie.

Czytaj więcej
Card image cap
Stacja pomiarowa METEO

Laboratorium Geologiczne, Hydrologiczne i GIS na UKSW udostępnia wybrane dane ze swojej stacji pomiarowej w zakresie występowania pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10. Dane pomiarowe pochodzą ze stacji badawczej umieszczonej przed budynkiem laboratoriów przyrodniczych CLNP UKSW na ulicy Wóycickiego 1/3 w Warszawie. Najgroźniejszym dla ludzi jest pył zawieszony znajdujący się w powietrzu o najmniejszej średnicy PM2.5.

Czytaj więcej
Card image cap
Czasopismo naukowe

Czasopismo Studia Ecologiae et Bioethicae od 2003 roku dokumentuje specyfikę, zasięg i rozwój prac badawczych Instytutu Ekologii i Bioetyki, przekształconego w roku 2020 w Centrum Ekologii i Ekofilozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Celem tego czasopisma jest tworzenie platformy wymiany idei, postulatów i doświadczeń związanych z różnymi przejawami kryzysu środowiskowego.

Czytaj więcej
Card image cap
Stacja terenowa CEiE

Centrum Ekologii i Ekofilozofii posiada własną stację badawczo-naukową. Stacja terenowa zlokalizowana jest w miejscowości Wróble, Gmina Maciejowice. W stacji prowadzone są badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne dla studentów. Od wielu lat studenci zbierają tutaj materiały do prac licencjackich i magisterskich, prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów Ochrony Środowiska dla Studiów Podyplomowych oraz edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Pobierz PDF

EDUKACJA AKADEMICKA CEiE


 • Generic placeholder image
  Akademia Młodego Przyrodnika
  Warsztaty w ramach projektu Akademii Młodego Przyrodnika mają przede wszystkim na celu rozbudzenie ciekawość dzieci i młodzieży otaczającą ich przyrodą, a jednocześnie mają poszerzyć ich wiedzę na temat złożonych zależności w świecie przyrody jej funkcjonowania i bioróżnorodności oraz zrównoważonego rozwoju.
 • Generic placeholder image
  Współpraca międzynarodowa
  W CEiE dawnym IEiB współpraca międzynarodowa realizowana jest na wielu płaszczyznach. Pracownicy nawiązują kontakty z zagranicznymi instytucjami naukowo-badawczymi, uczestniczą w międzynarodowych projektach i konferencjach naukowych, a także prowadzą wykłady na uczelniach partnerskich (m.in. w ramach programu Erasmus+). Ponadto gościmy przedstawicieli zagranicznych instytucji, z którymi rozwijamy działalność naukową i dydaktyczną.
 • Generic placeholder image
  Innowacje w edukacji
  Nowa witryna laboratoriów przyrodniczych UKSW to miejsce na innowacyjne prezentowanie wyników badań naukowych i interaktywnych projektów edukacyjnych. Nowa witryna laboratoriów jest zintegrowana z innowacyjnymi projektami edukacyjnymi realizowanymi w oparciu o rozwiązania icloud w zakresie monitoringu środowiska.
 • Generic placeholder image
  Kalendarium akademickie
  Zapraszamy do zapoznania się z naszym aktualnym kalendarium akademickim. Znajdują się tam najważniejsze daty związane z naszą działalnością akademicką. Czas rozpoczęcia i zakończenia semestrów. Okresy ferii oraz inne ważne daty dla UKSW.
  W oparciu o aktualne kalendarium akademickie, można planować współpracę z naszymi wykładowcami akademickimi, czy organizować współpracę z laboratoriami przyrodniczymi.
 • Generic placeholder image
  Publikacje pracowników
  Na stronie przedstawiamy zestawienie z ostatnich lat naszych publikacji. Publikacje które znalazły się na stronie są jedynie wybraną częścią szerokiej twórczości naukowej oraz popularno-naukowej naszych pracowników. Szereg publikacji można również znaleźć bezpośrednio logując się do wybranych laboratoriów. CEiE.
 • Generic placeholder image
  Popularyzacja wiedzy
  CEiE/IEiB we współpracy z Fundacją Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego od 2016 roku prowadzi projekt edukacyjny pod nazwą „Laboratoria Młodzieżowe”. Jest to cykl warsztatów i spotkań popularyzujących wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i humanistycznych. Problematyka warsztatów jest bardzo różnorodna od zagadnień ekofilozoficznych oraz idei zrównoważonego rozwoju, po warsztaty informatyczne ilustrujące tworzenie modeli prostych układów biologicznych.

INNOWACYJNE OFERTY PRODUKTOWE CEiE


 • Generic placeholder image
  Metody parametryzacji
  W ramach wykładu przekazywana jest wiedza z grupy przedmiotów nauk geograficznych pt. Metody wyceny i parametryzacji środowiska przyrodniczego. Główny nacisk merytoryczny, położony jest na studia w zakresie rozumienia procesów środowiskowych mających wpływ na ocenę stanu środowiska.
 • Generic placeholder image
  Monitoring danych
  Program wykładów oraz warsztatów w zakresie nauk o Ziemi jest ukierunkowany na zasady gromadzenia oraz udostępniania złożonych danych o środowisku przyrodniczym do celów planistycznych (plany miejscowego zagospodarowania mapy geośrodowiskowe, strategie zrównoważonego rozwoju gmin itp.) oraz zarządzania środowiskiem przyrodniczym zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 • Generic placeholder image
  Prototypy interakcji
  Oferujemy interdyscyplinarne podejście do problematyki ochrony środowiska. Zapraszamy instytuty naukowe, centra edukacji, jednostki administracji państwowej (gminy, powiaty, województwa) oraz firmy prywatne do merytorycznej współpracy.
 • Generic placeholder image
  Ekologia gleby
  Podejmujemy problematykę badania zespołów zwierząt glebowych (nicieni, skoczogonków, roztoczy, dżdżownic), ich roli w funkcjonowaniu podsystemu glebowego oraz w zachowaniu i odnowie zasobów materii organicznej gleb (humusu), jako formie ograniczenia biologicznej emisji CO2 do atmosfery.
 • Generic placeholder image
  Zagrożenia chemiczne
  Przeprowadzamy ocenę stanu zagrożeń chemicznych, fizycznych i biologicznych w środowisku przyrodniczym ze szczególnym uwzględnieniem różnych ekosystemów, a także ich oddziaływania na organizmy zamieszkujące te ekosystemy z uwzględnieniem człowieka. Kontrola jakości wody dostępnej dla ludzi, w tym wody do picia, traktowanej w Unii Europejskiej jako element żywności oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego dla ludzi w wyniku obecności zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych i fizycznych w środkach spożywczych oraz w opakowaniach i materiałach do kontaktu z żywnością.
 • Generic placeholder image
  Badania stanu gleby
  Realizujemy kompleksowe badania gleby w warunkach naturalnych oraz antropogenicznych. Opracowujemy metody rekultywacji gleby pod kątem potrzeb produkcji ekologicznej.
 • Generic placeholder image
  Wiedza o człowieku
  Zajmujemy się problematyką nie tylko populacji historycznych, ale również wkraczamy w obszary populacji współczesnych. Podstawą badawczą dla nas jest organizm ludzki, a przede wszystkim tkanki kostne i zębowe.
 • Generic placeholder image
  Ekologia behawioralna
  Warsztat badawczy ekologii behawioralnej i ewolucyjnej łączy krótko lub długoterminowe badania terenowe z analizą zebranych materiałów w laboratorium. Istotą ekologii behawioralnej i ewolucyjnej jest ewolucyjne podejście do badanych zjawisk przyrodniczych, a przedmiotem badań jest zmienność cech osobników i ich sukces reprodukcyjny.
 • Generic placeholder image
  Systemy zarządzania
  W ramach naszego laboratorium IT proponujemy wspólny udział w konstruowaniu oraz wdrażaniu projektów interaktywnych systemów zarządzania informacją dla laboratoriów nauk przyrodniczych (Life Sciences). Projektujemy systemy w oparciu o własne rozwiązania algorytmiczne na platformie sprzętowej Apple oraz specjalistycznym oprogramowaniu bazo-danowym jednej z największych firm na rynku amerykańskim.

POMOCNE LINKI CEiE